อบรม Service design

อบรม Service design การพัฒนาระบบงานบริการให้มีมาตรฐาน

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ งาน บริการให้มีมาตรฐาน อันจะสามารถทำให้พนัก งาน ทุกคน เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ และตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในการปฏิบัติ. หลักสูตร Service Design การออกแบบบริการนี้ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบ งาน ตามมาตรฐานของตนเองได้อย่างเหมาะสม